Zpětný odběr

Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu.

Naše společnost u výrobků, které uvádí na trh, plní povinnosti při financování jejich sběru a ekologického odstranění.

Ekologické odstranění námi prodávaných elektrozařízení je zajištěno v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. (www.asekol.cz). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Obchodní společnost PATROL group s.r.o. je v kolektivním systému ASEKOL a.s. registrována pod evidenčním číslem výrobce: 05241/19-ECZ.

Vysloužilé elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.

Jako naši zákazníci máte bezúplatně pro zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu tyto možnosti:

1. Předat elektrozařízení nebo elektroodpad, spotřebované baterie a akumulátory našemu zaměstnanci při provádění pravidelných servisních nebo revizních prací.

2. Předat elektrozařízení nebo elektroodpad, spotřebované baterie a akumulátory našemu zaměstnanci v sídle naší společnosti (viz. zápatí) v provozní době: v pracovních dnech od 07,00 do 15,30 hodin. (Nedisponujeme prodejnami pro přímý prodej.)

3. Předat elektrozařízení nebo elektroodpad, spotřebované baterie a akumulátory v místech zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, nebo na stránkách jiných kolektivních systémů, nebo na webové adrese: ZDE

Odložení použitého kompletního (nedemontovaného) elektrozařízení nebo elektroodpadu na správné místo je předpokladem pro řádné zpracování a recyklaci elektroodpadu. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.

Baterie a akumulátorové baterie lze recyklovat a nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Baterie mohou obsahovat látky, které by mohly poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud jsou nesprávně skladovány nebo zlikvidovány.

Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem znečišťujícího těžkého kovu. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nesmíte zlikvidovat baterie s domovním odpadem. Následující symboly mají tento význam:

• Cd = kadmium • Pb = olovo • Hg = rtuť • Li = lithium • Ni = nikl

Zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Dbáme na zpětný odběr – odebírání použitých obalů od spotřebitelů

Společnost PATROL group s.r.o. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek.

Systém EKO-KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

Společnost PATROL group s.r.o. je v systému EKO-KOM registrována pod klientským ID: EK-F00027176.

Jako naši zákazníci máte bezúplatně pro zpětný odběr obalů tyto možnosti:

1. Předat obaly našemu zaměstnanci po ukončení montáže, při provádění pravidelných servisních nebo revizních prací.

2. Předat obaly našemu zaměstnanci v sídle naší společnosti (viz. zápatí) v provozní době: v pracovních dnech od 07,00 do 15,30 hodin. (Nedisponujeme prodejnami pro přímý prodej.)

3. Předat obaly v místě zpětného odběru – veřejných sběrných místech, kam mohou spotřebitelé vracet tento odpad zcela bezplatně.