Informace pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

1. POVINNÝ SUBJEKT

PATROL group s.r.o., IČ 46981233, se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

3. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou
v ust. § 2 odst. 3 Zákona.

4. VĚCNÁ PŮSOBNOST

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst. 1 k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

5. ODPOVĚDNÁ OSOBA

Osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „příslušná osoba“):

Ing. Martin Novák, tel. č.: 602 616 676

6. ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Dle volby oznamovatele písemně nebo ústně:

A) Vnitřní oznamovací systém

1. v elektronické podobě – na e-mail oznamovatel@patrol.cz

2. v listinnépodobě – takové oznámení musí být doručeno do sídla povinného

subjektu v uzavřené obálce označené následovně:

PATROL group s.r.o
Romana Havelky 4957/5b
586 01 Jihlava

„NEOTVÍRAT – „OZNAMOVATEL“ „K RUKÁM Ing. Martina Nováka“

3. ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Způsob vypořádání oznámení:

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

B) Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (www.justice.cz)

C) Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1 písm. c) Zákona.

D) Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci.