Společnost PATROL group s.r.o. je  poskytovatelem připojení na pult centralizované ochrany (PCO) provozovaný na operačních informačních střediscích – KOPIS hasičských záchranných sborů:

1. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – KOPIS Jihlava

2. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – KOPIS Brno

3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – KOPIS Kladno

4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy – KOPIS Praha

5. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – KOPIS Karlovy Vary

Proces připojení objektu

Pro zpracování konkrétní cenové nabídky je nutné zaslat Základní informace pro připojení objektu.

Na základě těchto informací bude na objektu proveden technický průzkum s měřením signálu, návrh technického řešení připojení a z těchto podkladů bude zpracována položková cenová nabídka.

Vlastní dodávka technologie ZDP včetně požadované dokumentace je realizována na základě smlouvy o dílo.

Po instalaci zajišťujeme funkční zkoušku za účasti HZS, provozovatele objektu a servisní organizací EPS. Na tuto zkoušku zpracujeme Prvotní informace pro zásah v rámci realizace zakázky.

Před zkouškou HZS je potřeba uzavřít provozní smlouvu o připojení na PCO HZS určenou pro daný kraj.

Celý proces připojení objektu včetně zpracování dokumentace trvá zhruba 2 měsíce.

Nejčastější kladené dotazy související s připojením na PCO:

Používané termíny

EPS – elektrická požární signalizace, která zajištuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru

ZDP – zařízení dálkového přenosu, které umožnuje přenos zákl. provoz. stavů všeobecný POPLACH a PORUCHA

DZP – dokumentace zdolávání požáru, která slouží hasičům jako podpůrný dokument při řešení mimořádné události v objektu se složitými podmínkami pro zásah

PIPZ – prvotní informace pro zásah – slouží hasičům

Provozovatel objektu EPS – subjekt, který zajištuje provoz budovy (revize, kontroly).

KOPIS HZS – operační středisko hasičů, kde jsou přijímány informace o poplachu z daného objektu

PCO HZS – pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru

Co je obsahem cenové nabídky na instalaci?ZDP

Obsahuje dodávky a instalace technického vybavení nezbytné k tomu, aby systém EPS byl propojen se zařízením ZDP pro požadovaný přenos dat na PCO HZS. Zjednodušeně se jedná soubor vysílače a anténního systému s nutným příslušenstvím. Jedná se o jednorázový náklad. Realizace je provedena na základě uzavřené smlouvy o dílo.

Jaké dokumentace musí být v rámci připojení na PCO zpracována?

Musí být zpracována projektová dokumentace ZDP (zařízení dálkového přenosu) a dokumentace zdolávání požáru DZP (případně Prvotní informace pro zásah - PIPZ). Obě tyto dokumentace pro klienty zajištujeme v rámci zakázky zajištujeme.

Jaké podklady musí být pro vypracování dokumentace ZDP a DZP klientem předloženy?

- Požárně bezpečností řešení (PBŘ) – textová a výkresová část

- Projektová dokumentace EPS – ve stavebních půdorysech (formát dwg) + technická zpráva

- Koordinační situační mapu objektu v elektronické podobě (pdf, dwg..)

- Po montáži a oživení EPS – finální výpis hlásičů z EPS ústředny + skutečný stav EPS

Jak musí být technicky připravena ESP ústředna na propojení se ZDP?

Ústředna EPS musí mít vyvedenu samostatnou (nesdílenou) komunikační linku RS485, nebo RS232 dle výrobce EPS pro komunikaci se ZDP nebo přes komunikační moduly. Je nutné, aby instalovaná ústředna EPS uměla zpracovat komunikační protokol pro vysílače NAM systém.

Z ústředny EPS vyvedeny stavové (reléové) výstupy:

- „všeobecný POPLACH“ systému EPS

- „všeobecná PORUCHA“ systému EPS

- „Zkouška ZDP“ z obslužného pole požární ochrany (OPPO)

- „ZDP vypnuto“ z OPPO

Jaký je způsob přenosu ze ZDP na PCO?

Pro komunikaci jsou používány vysílače NAM systém. Přenos z objektového ZDP na PCO je zajištěn dvěma nezávislými přenosovými kanály z kombinace rádiová síť PATROL / tříoperátorový tunel GPRS / tunel LAN. Zvolené kombinace přenosových tras budou specifikovány projektem ZDP zpracovaným PATROL group s.r.o. Vysílače od NAM systém umožnují zajištění dvou nezávislých přenosových tras ze ZDP na PCO, který vychází z požadavků ze strany HZS.

Kdo zajišťuje „hasičskou“ vložku s klíčem do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO)?

Cylindrickou vložku s klíčem obstaráváme my a instalujeme jí při montáži ZDP nebo při koordinačních zkouškách s HZS.

Objektový generální objektový klíč je uložen půlvložce v KTPO, OPPO je vybaveno půlvložkou generálního klíče

Je třeba zajistit schválení DZP před zkouškou s HZS?

Ano, když se jedná o objekt se složitými podmínkami pro zásah. DZP musí být ze strany investora předložena příslušnému odboru prevence. DZP se překládá ve dvou vyhotoveních + vyplněná žádost.

Musí se uzavírat smlouva o připojení na PCO s HZS nebo jen s vaší společností?

Toto závisí na daném kraji, kde se nově připojovaný objekt nachází.

1. Kraj Vysočina - trojstranná smlouva (Klient – PATROL – HZS)

2. Karlovarský kraj – trojstranná smlouva (Klient – PATROL – HZS)

3. Kraj Středočeský – dvojstranná smlouva (Klient – PATROL)

4. Kraj Jihomoravský – dvě smlouvy (Klient – Patrol) a (Klient – HZS)

5. Hlavní město Praha - trojstranná smlouva (Klient – PATROL – HZS)

Jak probíhá koordinační zkouška přenosu na PCO HZS se zástupcem HZS?

Standardně probíhá vyvoláním poplachu tlačítkovým hlásičem nebo vyvoláním poplachu na EPS ústředně. Kontroluje se aktivace návazných zařízení, otevření klíčového trezoru KTPO, funkčnost OPPO panelu a následné nulování poplachu přes OPPO, systém generálního klíče a kontrola dokumentace DZP. Ověřování přenosu poplachové zprávy a současně přenos adresné zprávy s konkrétním číslem hlásiče na PCO zástupcem HZS na operačním středisku pro daný region. Testované hlásiče a jejich počet vždy určuje zástupce HZS při zkouškách.

Hradí se nějaké poplatky za připojení na PCO?

Provozovatel EPS hradí pro HZS jednorázový poplatek ve výši 21.591,- Kč za připojení na PCO HZS dle aktuálního ceníku HZS. Dále se platí pravidelná měsíční platba pro HZS za střežený objekt dle aktuálního ceníku HZS.

Je zpoplatněný od HZS výjezd planý poplach?

Ano. Každý planý poplach je zpoplatněn ve výši 2.955 Kč dle aktuálního ceníku HZS. Tento poplatek platí v rámci celé ČR.

Kam volat nebo co dělat, když budu potřebovat provádět servis na EPS ústředně?

Při servisu EPS je nutné předem zavolat na naší linku 602 56 56 56 – INFO LINE, na kterou se nahlásí servis a operátor na dohledovém PCO vyjme objekt ze střežení, aby nevznikl planý poplach. Po servisu se znovu nahlásí informace našemu operátorovi a ten zajistí trvalé střežení objektu.

V případě poptávky ohledně připojení na PCO se obracejte na osoby dle jednotlivých krajích:

1. Kraj Vysočina – Jakub Duba, e-mail: duba@patrol.cz

2. Jihomoravský kraj – Jakub Duba, e-mail: duba@patrol.cz

3. Středočeský kraj – Jakub Duba, e-mail: duba@patrol.cz

4. Hlavní město Praha – Bc. Jiří Forst, email: forstj@patrol.cz

5. Karlovarský kraj – Petr Wojnar, email: wojnar@patrol.cz  

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz